Вітазим для оптимізації використання азоту та споживання в...

Агро Експерт > Новини > Статті > Вітазим для оптимізації використання азоту та споживання води і для здоров’я рослин

Vitazime Ukraine Final

Пол В. Силті

Тема доповіді: Вітазим  для оптимізації використання азоту та  споживання води і для здоров’я рослин.

Шановні колеги пропонуємо Вам ознайомитись з сучасним органічним продуктом Вітазим виробництва США ексклюзивним дистриб’ютером, якого є  компанія «Агро Експерт».

Вітазим натуральний продукт (отриманий шляхом мікробіологічного синтезу) з сильнодіючим біостимулюючим ефектом для сільськогосподарських культур і грунту, який забезпечує збільшення продуктивності сучасних технологій вирощування на 10-20 % та  додаткове надходження на 1га  30-60 кг біологічного азоту. Вітазим  застосовують  для обробки насіння в нормі   0,5-1 л/т та для обробки рослин  в нормі  0,5-1 л/га.

Світова наука не стоїть на місці  і на заміну препаратам на основі  відомих  фітогормонів ауксинів, гіберелінів, цитокінінів та продуктам на основі гуматів та амінокислот прийшов універсальний  продукт Вітазим, який містить найпотужніші гормони росту брасиностероїди. Також до складу Вітазиму входять: тріоконтанол, глюкани, глюкозиди, вітаміни групи В (В1, В2  В6), ензими (фосфатаза, хітиназа).

Перевага Вітазиму над продуктами на основі класичних фітогормонів  і їх синтетичних аналогів, амінокислот та гуматів є більш тривала дія після внесення (не 10-15 діб ), а саме 60-80 діб на озимих і ранніх ярих та 90-100 діб на пізніх ярих культурах.

Головними діючими компонентами Вітазиму є брасиностероїди, гормони росту 6-го класу. Відомо, що фізіологічна дія брасиностероїдів подібна до дії  інших фітогормонів. Брасиностероїди це універсальний клас фітогормонів, який подібно до ауксинів і цитокінінів викликає подовження та поділ клітин і як гібереліни стимулює вихід насіння  із стану спокою (підвищення енергії проростання  та польової схожості).

Встановлено, що брасиностероїди (БС) в низьких концентраціях (10-8 -10-12 моля/л) впливають не тільки на процеси росту і розвитку рослин, але  підвищують їх стійкість до таких стресових чинників, як різкі коливання температури, посуха, засолення, пестицидне ураження, аноксія, негативна дія патогенних грибів  та бактерії і впливу інших біо- та абіотичних  факторів. Тобто, брасиностероїди є стресовим адаптогеном і головними серед фітогормонів прискорювального типу: стимулюють ріст і розвиток рослин, гальмують надмірне утворення абцизової кислоти і етилену, але водночас можуть справляти інгібуючий  вплив, коли будь який фактор спричинює надмірний ріст рослин. Брасиностероїди містяться  у кожній рослині, але  у надзвичайно малій кількості. Підвищена їх концентрація спостерігається у молодих тканинах рослин та пилкових зернах.

За сучасних екологічних умов брасиностероїдів в рослинних організмах часто бракує для підтримки імунітету  та нормального розвитку рослин протягом вегетації. Тому брасиностероїди розглядаються як одна із найбільш перспективних груп фітогормонів у рослинництві, оскільки їх можливо застосовувати в надмалій кількості, як для регулювання  процесів росту і розвитку, так і для захисту рослин.

Тріоконтанол-природний стимулятор росту, речовина спиртової природи. Діє на рослини тріоконтанол в достатньо малій концентрації, подібно до гормонів. Тріоконтанол впливає безпосередньо на гени, які керують фотосинтезом в рослині. Він прискорює процес фотосинтезу поліпшуючи цим синтез органічних сполук в рослині. За обробки вегетуючих рослин тріоконтанол забезпечує збільшення  вмісту хлорофілу у листі на 8-20%. Тріоконтанол активізує деякі ферменти, покращуючи процеси обміну речовин. Обробка ним рослин посилює їх ріст і підвищує продуктивність.

Тріоконтанол в природі міститься в люцерні і цукровій тростині, концентрується головним чином у кутикулі, що покриває поверхню листка. При застосуванні тріоконтанолу рослини не піддаються ураженню  борошнистою росою, тріпсом, кліщами і білокрилкою.

Вітаміни групи В (В1, В2  В6 ) за обробки насіння підвищують енергію проростання, польову схожість, збільшують біомасу молодих рослин і розмір їхньої кореневої системи, а за обробки вегетуючих рослин – підвищують інтенсивність фотосинтезу і покращують фосфорне живлення.

Фоcфатази –  ферменти класу гідролаз, які каталізують гідроліз складних ферментів фосфорної кислоти в живих організмах. Функція фосфатаз-підтримка  рівню фосфату, необхідного для різних біохімічних процесів. Вважається, що у екосистемах грунтів фосфатази відіграють критичну роль у циклах фосфору (Р), оскільки дослідження показують, що вони пов’язані з фосфорним (Р) стресом та ростом рослини. Окрім того, що вони є хорошим індикатором родючості грунту, ензими фосфатази відіграють ключову роль в системі грунтового живлення. Наприклад, коли з’являються  сигнали нестачі фосфору в грунті, секреція кислої фосфатази з коріння збільшується, щоб покращити солюбізацію та ремобілізацію фосфориту, а відтак і впливати на здатність рослини  боротися з дефіцитом фосфору.

Хітинази, або хітолітичні ферменти, є ключовими ензимами, відповідальними за деградацію та гідроліз хітину. Цей важливий для сільського господарства фермент виробляється або виділяється різними організмами, включно з рослинами та мікроорганізмами. Його присутність у різних формах в екосистемі показала свою ефективність у боротьбі з грибковими хворобами, такими як Sclerotium  rolfsii та Rhizoctonia solani на сої та бавовнику. Один з запропонованих механізмів включає в себе літичні ензими хітинази, які викликають деградацію клітиних стінок патогенних грибів. Виробництво хітиназ багатьма організмами є важливим захисним фактором проти дії різних патогенів. Хітинази – фермент, який руйнує клітину стінку грибів і цим підсилює дію фунгіцидів, адже робить клітини грибів більш уразливими для фунгіцидів.

Режими дії  Вітазиму

Біостимулятор Вітазим запускає ферментний каскад через прикріплення до клітин ферментів активованих генами.

Симбіотичне коло

Вітазим посилює активність системи грунт-рослина. Позакореневе застосування Вітазиму, підсилює інтенсивність перебігу процесу фотосинтезу, внаслідок чого в листі виробляються енергетично багаті сполуки, які завдяки метаболізму надходять до кореневої системи рослин і в грунт, живлять грунтову біоту (бактерії, актиноміцети, гриби). Рослини  можуть віддавати до 25-30% своєї енергії, зафіксованої в листі  у формі вуглеводів, амінокислот та інших органічних сполук. Грунтова біота, яка живиться вуглеводними сполуками, що надходять з кореневої системи, вивільняє мінеральні елементи живлення, антибіотики, стимулятори росту та інші сполуки, які необхідні для живлення  і розвитку рослин. Отже, за застосування продукту Вітазим відбувається природний процес симбіозу між рослиною  та ризосферною мікробіотою, за якого один організм отримує поживні речовини від іншого, що передбачає встановлення взаємовигідних відносин у середовищі грунт-рослина.

Завдяки стимуляції розвитку грунтової мікрофлори Вітазим поліпшує родючість грунтів (збільшує кількість корисних мікроорганізмів, насамперед асоціативних діазотрофів у злакових рослин та бульбочкових бактерії у бобових). Забезпечує  економію азотних добрив на рівні 25-50% без зниження продуктивності культур.

Вітазим  придатний до застосування в усіх грунтово-кліматичних зонах України. Продукт  ефективно працює на грунтах низької, середньої і високої родючості, за рН грунту від 4 до 9. Вітазим ефективно виводить рослини  із температурних стресів (заморозки, посуха), підвищує стійкість рослин до шкідників  і хвороб. За пригнічення рослин викликаного дією пестицидів, застосування Вітазиму виводить їх зі стресу на 3-5 день. Внесення Вітазиму не потребує додаткових витрат, адже продукт застосовують у будь яких  бакових сумішах-жодних обмежень щодо змішування не має.

Вітазим має пролонговану дію, біостимулятор зберігає свою ефективність у рослині протягом усієї вегетації культури.

Киснево-етиловий цикл

Киснево-етиловий цикл це процес в наслідок, якого анаеробні  мікроорганізми отримують від кореневої системи енергію в формі вуглеводів і в результаті реакції їх розщеплення та окислення забезпечують покращення мінерального живлення рослин.

У культурних рослин, які були оброблені Вітазимом на кореневій системі розвивається мікориза (грибок в формі  ниткоподібних мікроутворень), яка збільшує площу живлення кореневої  системи в 10-100 і більше разів і здатна засвоювати  важкодоступну  вологу в умовах жорсткої посухи.

Грибна мікориза проникає  в клітини кореня, не пошкоджуючи його. Одночасно мікроскопічні гіфи пронизують  у вигляди сітки шовкових ниток грунтову масу навколо кореня. Вони є високоефективною транспортною системою  між рослиною і грунтом, через котру надходять до рослини вода і поживні речовини,  а від  неї-багаті вуглеводами продукти фотосинтезу.

Користь від грибкової мікоризи  полягає в підвищенні забезпеченості рослини малодоступними мінеральними речовинами, такими як  азот, фосфор, калій, кальцій, цинк та мідь. Кількість отриманих рослиною поживних речовин залежить від рівня її  взаємодії з мікоризою. При цьому гіфи гриба за допомогою   секрету гломалину, який перетворюється у клей, зв’язують грунтові частинки  в стійкі до ерозії грунтові агрегати.

Мікориза стимулює підвищення продуктивності сільськогосподарських культур та захищає їх від кореневих патогенів завдяки дії двох механізмів: усуненню патогенну шляхом  синтезу антибіотиків або конкуренції за  субстрат; а  також індукції імунітету  в рослини-господаря.

Вченим Полом В.Силті на прикладі  результатів  досліджень проведених  в штаті Йова із застосуванням  Вітазиму та конкурентних продуктів, на посівах кукурудзи, доказано, що Вітазим забезпечив колонізацію коріння мікоризами на рівні 50%, а  інші продукти лише 35-40%. Також, встановлено, що використання Вітазиму забезпечило  збільшення в ризосфері  кукурудзи одноклітинних мікроорганізмів на 50-55%.

В дослідженнях Пола В. Силті по впливу Вітазиму на ризосферний мікробіом Винограду, які були проведені в штатах Арізона та Орегон встановлено достовірне збільшення  бактерій,  грибків,  актиноміцет та  азотфіксуючих бактерії .

У дослідженнях Аграрного Університету штату Південна Дакота встановлено, що за обробки Вітазимом насіння кукурудзи ефективність використання азоту рослинами збільшується  на 18%,  а продуктивність культури на 11%.

Також, встановлено, що за рівня азотного живлення  84 кг/га застосування Вітазиму на посівах  кукурудзи забезпечило зменшення впливу  азотного та водного стресу  на 50%.

Крім інтенсифікації росту й розвитку рослин, застосування Вітазиму позитивно впливає на фізичні  властивості грунтів  та їх біологічну  активність. Зокрема, завдяки посиленому розвитку кореневої системи, збільшенню кореневих каналів поліпшується  структура грунту. Складники Вітазиму  також сприяють розвитку грунтової фауни насамперед  бактеріальній та  мікоризній активності мікроорганізмів , збільшенню кількості хробаків.  Останні ж , як відомо, в наслідок своєї життєдіяльності виділяють полісахариди і гломалин, які є важливими елементами в процесі склеювання глинистих часток грунту. Тож збільшення виробництва полісахаридів  лише на 0,2% вже істотно поліпшує структуру грунту.

Вченим Полом В. Силті був презентований новий продукт, який вийшов на ринок  аграрних технологій Вітазим Холодний Старт, на ефективність якого не  впливають  низькі температури.  Вітазим Холдний Старт це продукт, який ще більше підвищує стійкість рослин до абіотичних та біотичних факторів середовища за рахунок більшої концентрації брасиностероїдів  і таким чином розширює можливості застосування  препарату від 0 до 100 С  і вище.

Результати досліджень  в штаті Техас по застосуванню нового продукту Вітазим Холодний Старт га посівах кукурудзи показали збільшення врожаю зерна на 26% (у сухій вазі),  тоді як на ділянках із застосуванням звичайного Вітазиму прибавка становила 11%. Цікаво, що за звичайних  погодних умов  використання обох препараті має  подібний вплив.

Отже, біостимулятор Вітазим Холодний Старт необхідно застосовувати за низьких режимів  позитивних температур (0-100 С), на практиці у сільськогосподарському виробництві це буде  період відновлення, припинення вегетації і  стресовий період-похолодання.

Продукція